Lista aktualności Lista aktualności

KUPIMY TWÓJ LAS

Nadleśnictwo Grodzisk informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów leśnych.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021.1275 t.j.) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, jeżeli:

 • jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia,
 • przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
 • w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz,
 • ma uregulowany stan prawny,
 • nie jest obciążony na rzecz osób trzecich, 
 • nie występują spory graniczne,
 • granice zostały ustalone przez uprawnionego geodetę.

W celu zbycia nieruchomości winny zostać przedłożone do Nadleśnictwa Grodzisk następujące dokumenty:

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, który obejmuje las lub grunt przeznaczony do zalesienia,
 • oznaczenie księgi wieczystej,
 • oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych,
 • oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic przez uprawnionego geodetę,
 • oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich,
 • oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Nadleśniczy składa do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu pisemny wniosek o zgodę na zakup lasu lub gruntu do zalesienia.

Do kontaktów bezpośrednich służy pomocą Pan Wojciech Błoch 881-938-678, email: wojciech.bloch@poznan.lasy.gov.pl