Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo, zarówno polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Grodzisk realizowana jest na podstawie wieloletniego oraz rocznych łowieckich planów hodowlanych.

Nadleśnictwo zarządza Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny, w skład którego wchodzą dwa obwody:

  • WI 227 "Porażyn" o powierzchni 3197 ha (w tym 2361 ha powierzchni leśnej);
  • WI 348 "Parzęczewo" o powierzchni 10161 ha (781 ha powierzchni leśnej).

Na naszym terenie pospolicie występują: Jeleń europejski, daniel, sarna i dzik. Ze zwierzyny drobnej można spotkać takie gatunki, jak: zając, lis, jenot bóbr, wydra, kuropatwa, bażant oraz całą gamę innych zwierząt.