O nadleśnictwie

Lasy Nadleśnictwa leżą w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w dwóch dzielnicach przyrodniczo-leśnych: Pojezierza Lubuskiego (mezoregion Równiny Nowotomysko-Kargowskiej) i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (mezoregion Pojezierza Wielkopolskiego).

Zasoby leśne

Zasobność powierzchni leśnej Nadleśnictwa Grodzisk to około 4,5 miliona metrów sześciennych. Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 219 metrów sześciennych na hektar. Średni wiek drzewostanów szacuje się na 54 lata.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Ochrona lasu obejmuje działania związane z zapobieganiem występowania szkód w drzewostanach.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - pozyskanie drewna, dzieli się na użytkowanie przedrębne oraz rębne.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo, zarówno polskie i unijne.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat PEFC, przyznawany gospodarce leśnej.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Grodzisk sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi o powierzchni 827 ha.