Wydawca treści Wydawca treści

Przedsięwzięcie pn. „Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim”

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

 

Wartość projektu: 81 051,76 zł

 

Dofinansowanie: 56 736,23 zł

 

Cel ogólny przedsięwzięcia: Zapewnienie ciągłości trwania procesów przyrodniczych, zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt jako przedmiotów ochrony w 5 rezerwatach przyrody i 4 obszarach Natura 2000, znajdujących się na gruntach w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

Nadleśnictwo Czerniejewo

 • Usuwanie podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie na obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna

 

Nadleśnictwo Grodzisk

 • Usuwanie nalotu drzew oraz krzewów na obszarze Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska

 

Nadleśnictwo Jarocin

 • Pielęgnacja odnowienia oraz konserwacja grodzenia w siedlisku przyrodniczym 91F0 w rezerwacie przyrody „Czeszewski Las”;
 • Jednokrotne koszenie łąk, będących siedliskiem przyrodniczym 6440. Zbiór pokosu i jego usunięcie poza teren rezerwatu przyrody „Czeszewski Las”;
 • Płaty siedliska przyrodniczego 9190: Usuwanie czeremchy amerykańskiej oraz robinii akacjowej na obszarze Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty;
 • Ekstensywne użytkowanie kośne łąk stanowiących siedlisko przyrodnicze 6440 na obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie;
 • Ekstensywne użytkowanie kośne łąk stanowiących siedlisko przyrodnicze 6510 na obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie

 

Nadleśnictwo Karczma Borowa

 • Koszenia ekstensywne w rezerwacie przyrody Czarne Doły, zgodnie z zapisami zadań ochronnych

 

Nadleśnictwo Konstantynowo

 • Wykonanie i montaż szlabanu w rezerwacie przyrody „Krajkowo” w celu przeciwdziałaniu presji turystycznej – niszczenia roślinności, zaśmiecania, palenia ognisk, ruchu pojazdów

 

Nadleśnictwo Krotoszyn

 • Usuwanie gatunków obcych - Usuwanie osobników robinii akacjowej z wyjątkiem drzew martwych lub dziuplastych poprzez wycięcie i/lub za pomocą herbicydów w rezerwacie przyrody „Dąbrowa Smoszew”,
 • Bieżąca konserwacja szlaku pieszo-rowerowego (koszenie) w rezerwacie przyrody „Baszków”.

 

Nadleśnictwo Łopuchówko

 • Usuwanie suchych, zamierających, złamanych i pochylonych drzew stanowiących zagrożenie dla przemieszczających się ludzi wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wycięte drzewa pozostaną na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu w rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”;
 • Zakup i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych mających stanowić zabezpieczenie przed nielegalnym penetrowaniem rezerwatu przez ludzi w rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”.

PROJEKTY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W POZNANIU

„Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Czerniejewo, Grodzisk, Karczma Borowa, Koło, Kościan, Piaski, Włoszakowice”

Przedsięwzięcie pn.” Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość o roli lasów w postępujących zmianach klimatu na terenie Poznania i okolic”.

Termin realizacji: 17.02.2022r.- 25.11.2022r.

Wartość projektu: 101 664,07 zł

Dofinansowanie: 59 238,64 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społeczeństwa o roli lasów w adaptacji do zmian klimatu. Kształtowanie postaw środowiskowych. W ramach wniosku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zrealizowano następujące zadania:

Pozycja II. 1 opracowanie kalendarza edukacyjnego (1kpl.)

W ramach wniosku zlecono opracowanie kalendarza, na które składało się wykonanie 12 grafik ptaków drapieżnych, korekta językowa przygotowanych przez leśnika ornitologa opisów oraz skład i opracowanie graficzne. Grafiki wykonała w ramach umowy o dzieło Anita Rusiecka.

Pozycja II. 2 wydruk kalendarza edukacyjnego (1000szt. )

Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do osobliwości przyrodniczych Wielkopolski. W tym roku kalendarz pn. „Skrzydlaci łowcy Wielkopolski” obejmuje ptaki drapieżne pospolicie występujące w naszym otoczeniu. Opisy zostały przygotowane przez leśnika ornitologa w taki sposób, aby przybliżyć odbiorcy sylwetkę tych pięknych ptaków, ale i konieczność ich czynnej ochrony.
W tym roku kalendarz po raz pierwszy posiada oprawę z listwy drewnianej. W kalendarium zaznaczono poza świętami kalendarzowymi również wiele świąt ekologicznych, które mają przypominać każdemu człowiekowi o konieczności ochrony przyrody.

Pozycja II. 3 Opracowanie i wydruk mapy edukacyjno-turystycznej

Nadleśnictwo Grodzisk (1500 szt.)
Mapy są wręczane uczestnikom zajęć edukacyjnych wszystkich grup wiekowych, w tym przedszkolne, szkolne, harcerskie itp., jak i wykorzystywane indywidualnie np. w ramach integracji pracowniczej firm wykonujących na terenie nadleśnictwa zadania proekologiczne jak zbieranie śmieci, sadzenie lasu czy zbiór żołędzi. Mapy są także dodatkiem do nagród wręczanych uczestnikom zawodów sportowych odbywających się na terenie lasów Nadleśnictwa Grodzisk. Część map przekazano do urzędów gmin i powiatów na terenie nadleśnictwa oraz współpracujących, z nim stowarzyszeń jak: kluby biegacza, koła gospodyń wiejskich, OSP itp.
Mapa jest bardzo dobrym nośnikiem informacji nie tylko kartograficznej, ale również krajoznawczej, przyrodniczej, historycznej i ekologicznej poprzez zamieszczone w części opisowej teksty na temat: samego nadleśnictwa i jego działań w sferach; gospodarki, ochrony środowiska, edukacji itp., gmin znajdujących się na terenie nadleśnictwa, atrakcji turystycznych, zabytków, tras biegowych, nordicwalking i rowerowych. Ważne miejsce zajmują informacje teleadresowe oraz infografiki na temat bezpiecznego i właściwego zachowania się w lesie.

Pozycja II. 4 Zakup pomocy dydaktycznych (łącznie 259 szt.)

W ramach wniosku na potrzeby zajęć edukacyjnych z grupami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zakupiono skrzyneczkę z makietami nasion różnych gatunków drzew liściastych i iglastych (1 szt. ). Makiety nasion zostały wykonane z trwałego materiału i w rozmiarze umożliwiającym ich obserwację nawet ze znacznej odległości.
Zakupiona makieta pomoże w realizacji tematu związanego z rozpoznawaniem drzew leśnych. Leśnicy zarządzają lasami w duchu zrównoważonej gospodarki leśnej. Oznacza to, że produkując drewno, działają z poszanowaniem praw natury a także zaspokajają potrzeby społeczne. Temat zrównoważonego rozwoju jest poruszany również podczas zajęć edukacyjnych odbywających się na terenie Poznania i okolic. Aby ułatwić tłumaczenie zależności wyborów konsumenckich i ich wpływu na środowisko, zakupiono drewnianą makietę świata pn. „Kontynenty” (1 szt.). Jest to gra edukacyjna o lasach na świecie i zrównoważonym rozwoju. Nadleśnictwo Karczma Borowa dysponuje obiektami, służącymi do prowadzenia działalności edukacyjnych przez cały rok. Są to m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Wokół Polanych Trzech Dębów”, Punkt turystycznoedukacyjny „Uroczysko Nadolnik” oraz „Kącik edukacyjny” przy siedzibie Nadleśnictwa Karczma Borowa. Wszelkiego rodzaju placówki oświaty, stowarzyszenia, a także indywidualni turyści chętnie korzystają z oferty edukacyjnej nadleśnictwa, która jest bezpłatna i dostępna dla każdego. Corocznie ponad 2 tys. osób bierze udział w zajęciach edukacyjnych.
Interaktywne tablice (4 szt.) przenośne wraz ze sztalugami o tematyce: „Poznajemy zwierzęta”, „Jakie to drzewo?”, „Jaki to ptak?”, „Gady i płazy” zostały umieszczone w Centrum Edukacji Ekologicznej przy biurowcu nadleśnictwa. Jest to najczęściej i najliczniej odwiedzany obiekt edukacyjny w nadleśnictwie. Chętnie goszczą tu grupy zarówno najmłodsze, jak i te starsze. Zestawy pluszowych zwierząt, a szczególnie ptaków firmy Wild Republic dadzą wiele radości i zabawy zarówno dla młodszych i starszych. Są to ptaki o wys. 13-16 cm, z nagranymi głosami, potwierdzonymi certyfikatem Cornell Lab of Ornithology (USA) i CEntre Bioacoustique, Alpin. Pluszaki są także zaakceptowane przez RSPB (Royal Society for the Protection of Birds). Znakomite dla młodych obserwatorów ptaków i nie tylko. Pomoce dydaktyczne rekomendowane są przez dra Andrzeja Kruszewicza, dyrektora warszawskiego zoo, który jest autorem i tłumaczem wielu publikacji z zakresu ornitologii.
W ramach wniosku zakupiono 2 zestawy (2 szt.) pluszaków- ptaki i zwierzęta leśne.
Zestaw kształtów liści ze sklejki wraz z kartami w ilości 230 szt. może być wykorzystywany zarówno do nauki rozpoznawania gatunków, jak i rysowania kształtów i kolorowania liści przez najmłodsze dzieci. Dzięki niewielkim kształtom i możliwości przenoszenia zestawów, zakupiony sprzęt i materiały będą mogły być wykorzystywane nie tylko w Centrum Edukacji Ekologicznej przynadleśnictwie, ale również w różnych placówkach oświaty, w których prowadzona jest edukacja leśna, a także podczas festynów i eventów. Materiały uatrakcyjnią nasze centrum i pozwolą edukatorom na szersze i ciekawsze pole wyboru tematyki prowadzonych zajęć. Nadleśnictwo Sieraków zleciło wykonanie puzzli ze sklejki pn. od nasiona do deski” (10szt.) Puzzle są formatu 130x90 cm z nadrukami przedstawiającymi proces tworzenia produktów z drewna ,,od nasiona do deski”, mają na celu zapoznanie się z jedną z funkcji lasu czyli funkcją gospodarczą lasu. Wydruki infografik na sklejce 100x75 cm, mają na celu ułatwić postrzeganie poszczególnych leśnych problemów oraz pogłębienie wiedzy z zakresu tematyki leśnej (10szt.) Twister recyklingowy ma na celu uświadomić osoby biorące udział w grze jak ważne jest świadome używanie przedmiotów w duchu „Zero Waste” oraz recykling.(1 szt. )

 

Termin realizacji: 16.09.2021 r. – 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 79524,26 zł

Dofinansowanie: 60021,09 zł

 

Cel ogólny przedsięwzięcia: upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Ponadto zwiększenie wiedzy społeczeństwa o roli lasów w kształtowaniu klimatu i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

Jedną z podstawowych pozaprodukcyjnych funkcji, które spełnia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prócz działań związanych z ochroną przyrody jest edukacja leśna wraz z aktywnym udostępnianiem lasu społeczeństwu. Lasy stanowią ważny element rozwoju społeczeństwa, zaspakajając liczne potrzeby, promując wiedzę ekologiczną i zachowania proekologiczne w społeczeństwie. Środkiem do ich osiągnięcia jest edukacja leśna przejawiająca się w różnych formach aktywności, od prowadzenia zajęć w szkołach po zajęcia w terenie, na ścieżkach edukacyjnych czy specjalnie przystosowanych do tego celu izbach i ośrodkach edukacji przyrodniczo-leśnej.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się 8 ośrodków edukacji leśnej, 21 izb edukacyjnych i ponad 60 ścieżek edukacyjnych. Corocznie z zajęć z leśnikami korzysta ok. 150 tys. osób

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano elementy infrastruktury edukacyjnej i turystycznej na terenie nadleśnictw Czerniejewo, Karczma Borowa, Koło, Kościan, Piaski oraz Włoszakowice. W sumie w ramach systemu oznaczenia, informacji i edukacji zakupiono 43 tablice oraz 9 elementów wyposażenia ścieżek edukacyjnych takich jak ławki i kosze na śmieci. Zmodernizowana infrastruktura pozwoli na uatrakcyjnienie i zwiększenie liczby odwiedzających je osób, dostosowanie ich do potrzeb odbiorców w różnym wieku, poprawienie efektywności rozpoznawania rożnych gatunków zwierząt, a także podniesienie poziomu ich wiedzy. Ułatwi ona również korzystanie z niej osobom, które z uwagi na panującą pandemię nie zawsze mogą korzystać ze zorganizowanych form edukacji przyrodniczo-leśnej. 

Nadleśnictwo Grodzisk

W ramach przedsięwzięcia dokonano modernizacji ścieżki edukacyjnej „Mniszek”. Na jej potrzeby dokonano demontażu starych tablic edukacyjnych, zmieniono przebieg i charakter ścieżki poprzez zamontowanie 2 tablic kierunkowych oraz 10 tablic edukacyjnych z aktualnymi treściami na temat bioróżnorodności fauny leśnej (poszczególne gatunki zwierząt leśnych, rozpoznawanie ich tropów i sylwetek). Nowe tablice będą mogły być wykorzystywane w scenariuszach gier i zabaw o charakterze edukacyjno-leśnym na zasadzie „znajdź i dowiedz się więcej”. Ścieżka adresowana jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III i starszych grup przedszkolnych. Ma ona również służyć szkołom powiatu nowotomyskiego i okolic do przeprowadzania samodzielnych zajęć edukacyjnych w terenie leśnym.