HCVF i ekosystemy reprezentatywne

Nadleśnictwo Grodzisk informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów reprezentatywnych, zgodnie z wymogami FSC.

Obszary Natura 2000

WARSZTATY LOKALNE W SPRAWIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.