Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Nadleśnictwa Grodzisk zlokalizowano 121 pomników przyrody ożywionej. Pomniki te reprezentują drzewa – drzewa pojedyncze, ich grupy oraz aleje. Brak jest pomników powierzchniowych.
Pomniki przyrody nieożywionej reprezentuje głaz narzutowy (granit).

Poniżej do pobrania: