Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwa Grodzisk znajdują się dwa obszary sieci Natura 2000:

PLB300004 – Wielki Łęg Obrzański – Obszar ten zatwierdzono w 2004 r. Powierzchnia całkowita wynosi 7 539,98 ha z czego niewielka część znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Grodzisk. Grunty administrowane przez nadleśnictwo zajmują 143,58 ha co stanowi 1,90% powierzchni ostoi. Obszar posiada plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27.01.2016 r. zmienione Zarządzeniem Nr 4/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28.02.2019 r.

Przedmiotami ochrony (wg. stanu na 02.2017 r.) w obszarze są 2 gatunki ptaków: kulik wielki Numenius arquata i siewka złota Pluvialis apricaria.

Według Standardowego Formularza Danych (SDF) w obszarze tym występuje  co najmniej 17 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Listy.

 

 

PLH300028 – Barłożnia Wolsztyńska – Obszar ten zatwierdzono w 2009 r. Powierzchnia całkowita wynosi 22,96 ha (według Standardowego Formularza Danych 22,02 ha). Jest on położony w całości na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Grodzisk. Obszar posiada plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 06.07.2016 r. Ostoja obejmuje podmokłą, zatorfioną nieckę otoczoną lasami sosnowymi.

Przedmiotami ochrony są 2 gatunki zwierząt: strzebla błotna Rhynchocyparis percnurus i traszka grzebieniasta Triturus cristatus oraz jedno siedlisko przyrodnicze: Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne kod 3130.SDF wymienia jeszcze jedno siedlisko przyrodnicze występujące w obszarze: Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji kod 7120.

Gatunek strzebli błotnej wpisany jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek silnie zagrożony. Jest to jedno z 25 stanowisk strzebli błotnej w Polsce.

Jest to najbardziej wysunięte na zachód  stanowisko strzebli błotnej w Europie.

 

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Grodzisk, ale w całości poza terenem administrowanym przez nadleśnictwo znajduje się jeszcze jeden obszar sieci Natura 2000

 

Kopanki – PLH300008 – ostoja obejmuje ponad stuletni budynek Szkoły Podstawowej w Kopankach, na strychu którego znajdowała się kolonia rozrodcza nocka dużego Myotis myotis o liczebności ponad 300 osobników. Mniej licznie występował mroczek późny Eptesicus serotinus. Obszar nie posiada planu zadań ochronnych. Pod konie kwietnia 2008 roku z nieznanych powodów kolonia nietoperzy opuściła nagle miejsce swojego pobytu i przeniosła się w nieznane miejsce.

 

Poniżej do pobrania szczegółowe informacje na temat ww. obiektów.