Wydawca treści Wydawca treści

MAŁA RETENCJA

Mała Retencja na terenach nizinnych.

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. W projekcie przyjęto, że duże możliwości retencjonowania wód stwarza szczególnie przebudowa istniejących systemów melioracyjnych w kierunku hamowania odpływu wody – naprawa dawnych błędów, polegających na nadmiernym odwadnianiu. Działania powodujące opóźnianie i ograniczenie odpływu, np. poprzez spiętrzenie wody w rowach, podpiętrzanie jej w jeziorkach, oczkach wodnych i podobnych obniżeniach terenu, z których woda jest odprowadzana rowami, przynoszą poprawę struktury bilansu wodnego i zwiększenie różnorodności biologicznej. Wśród licznych funkcji, jakie mogą pełnić małe zbiorniki wodne oraz piętrzenia na ciekach można wymienić:

 • zapobieganie suszy,
 • funkcje przeciwpowodziowe,
 • odtworzenie naturalnych warunków wodnych torfowisk i innych mokradeł,
 • podtrzymywanie poziomu wód gruntowych,
 • podtrzymywanie podziemnego zasilania źródlisk,
 • utrzymanie i powstawanie ostoi flory i fauny wodnej, wodno-błotnej lub okresowo związanej z wodą,
 • oczyszczanie wody,
 • ograniczenie erozji,
 • wodopoje dla dzikich zwierząt.

Każda z tych funkcji może być przydatna w określonych przypadkach do realizowania celów ochrony przyrody. Obserwuje sie również liczne przykłady pozytywnych działań budowy i odbudowy retencji w lasach, służących jednocześnie ochronie siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 (np. przywracanie naturalnych warunków wodnych torfowisk przez blokowanie lub likwidacje rowów je odwadniających).

Projekt jest realizowany na terenie 179 nadleśnictw oraz ok. 400 gmin.

Do pobrania poniżej:

 • Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 14 000 euro realizowanych w ramach projektu "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".
 • Karty zadań
 • Podręcznik
   

Materiały do pobrania