Wydawca treści Wydawca treści

LASY HCVF I EKOSYSTEMY REPREZENTATYWNE

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council), nadleśnictwo wyznaczyło na swoim terenie sieć HCVF- lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

W Nadleśnictwie Grodzisk lasy HCVF obejmują:

Kategoria

Nazwa

HCVF 1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 3.2

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

HCVF 4.1

Lasy wodochronne

HCVF 4.2

Lasy glebochronne

HCVF 6.

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności:

 • cmentarze
 • stanowisko archeologiczne
 • grodzisko
 • parki podworskie
 • pomniki przyrody
 • kapliczki
 • ścieżki przyrodniczo-leśne
 • kaplice   

,,Kryteria wyznaczania lasów HCVF” dostępne są na stronie http://pl.fsc.org/ w zakładce ,,Dokumenty”

Zgodnie z wymogami Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, nadleśnictwo wyznaczyło powierzchnie zaliczone do ekosystemów reprezentatywnych, na których nadleśnictwo stara się chronić cenne fragmenty przyrody. Wydzielenia te reprezentują istniejące ekosystemy zachowane w stanie naturalnym. Dla lasów w tej kategorii nie planuje się żadnych zadań gospodarczych (z wyjątkiem zabiegów podnoszących walory przyrodnicze np. usunięcie gatunków obcych).

W skład ekosystemów reprezentatywnych na terenie Nadleśnictwa Grodzisk wchodzą:

 1. Strefy ochrony całorocznej zwierząt
 2. Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie B i C
 3. Siedliska nieleśne
 4. Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji
 5. Drzewostany trudnodostępne
 6. Kępy
 7. Drzewostany cenne przyrodniczo
 8. Bagna
 9. Bory i lasy bagienne
 10. Wybrane drzewostany uszkodzone przez bobry
 11. Powierzchnie wyłączone z innych przyczyn


poniżej do pobrania: