Wydawca treści Wydawca treści

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Nadleśnictwo Grodzisk informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów reprezentatywnych, zgodnie z wymogami FSC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochrony lasów o szczególnej wartości jak i przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością.
W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC jesteśmy zobowiązani do wyznaczania lasów o wysokiej wartości oraz ekosystemów reprezentatywnych , które występują na terenie Nadleśnictwa Grodzisk . Lasy o wysokiej wartości będziemy desygnować jako ,, Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce (HCVF)" . Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów. Ekosystemy reprezentatywne stanowić będą przykłady cennych ekosystemów istniejących na terenie Nadleśnictwa Grodzisk. Powierzchnie te nie będą objęte zabiegami gospodarczymi poza niezbędnymi działaniami podnoszącymi walory przyrodnicze, służącymi zachowaniu bądź poprawie stanu tych ekosystemów.

,,Kryteria wyznaczania lasów HCVF" dostępne są na stronie http://pl.fsc.org/

Powierzchnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz ekosystemów reprezentatywnych dostępne są w siedzibie Nadleśnictwa Grodzisk, w miejscowości Lasówki w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 15.00. Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii dotyczących ww powierzchni na adres grodzisk@poznan.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej (druki w załączeniu) do dnia 05.03.2014 r.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kałek – Starszy Specjalista SL ds. ochrony malgorzata.kalek@poznan.lasy.gov.pl Tel. 61 44 45 301 wew. 25


Ekosystemy reprezentatywne stanowią przykłady cennych ekosystemów istniejących
na terenie Nadleśnictwa Grodzisk. Powierzchnie te nie będą objęte zabiegami gospodarczymi poza niezbędnymi działaniami podnoszącymi walory przyrodnicze, służącymi zachowaniu bądź poprawie stanu tych ekosystemów.


W skład ,, Ekosystemów reprezentatywnych" na terenie Nadleśnictwa Grodzisk wchodzą:
1. Siedliska przyrodnicze w stanie A.
2. Siedliska przyrodnicze w stanie B i C.
3. Siedliska nieleśne.
4. Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji.
5. Drzewostany trudnodostępne.
6. Kępy.
7. Drzewostany cenne przyrodniczo,
8. Wyłączone drzewostany nasienne.
9. Bagna.
10. Bory i lasy bagienne.
11. Wybrane drzewostany uszkodzone przez bobry.
12. Ostoje ksylobiontów.

poniżej do pobrania: